วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

รายการที่อาสานำ “วัฒนธรรม” มาชุบแป้งทอดให้กินง่าย อร่อย แต่มีคุณค่าทางสมอง กระตุกความคิด สะกิดให้สังเกต และชวนกันมาหาคำตอบในหลายประเด็นที่เราอาจลืมตั้งคำถาม

Menn

May 17, 2022

สารคดีป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

สารคดีว่าด้วยชีวิตและความคิดของ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำขึ้นเนื่องในวาระรำลึก 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี พ.ศ. 2559

the101percent

May 15, 2022

ณ : บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สารคดีว่าด้วย “ชีวิต” (เส้นทางการพัฒนา) ของชุมชนอันหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน “บ้าน” แต่ละแบบ และเรื่องเล่าของการต่อสู้รอบๆ บ้านหลังนั้น

the101percent

May 14, 2022

… is coming

สารคดีสำรวจเทรนด์ใหม่รอบโลก ผลกระทบต่อไทย และโอกาสใหม่ทางธุรกิจและอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ “โอกาสอยู่รอบตัวคุณ คุณเห็นอะไร?”

the101percent

May 13, 2022

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ว่าด้วยการปฏิรูประบบยุติธรรมและการสร้างหลักนิติธรรมให้ยั่งยืนในสังคมไทย เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงอาญา การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ สิทธิเด็กและสตรีในระบบยุติธรรม นวัตกรรมใหม่ในระบบยุติธรรม

the101percent

May 1, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ว่าด้วยนโยบายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโลกยุคใหม่ เช่น สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า, ความหมายและคุณค่าของครอบครัวในโลกใหม่, ปัญหาวัยรุ่นร่วมสมัย, การสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว, ครอบครัวยุคดิจิทัล และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

the101percent

May 1, 2022

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ว่าด้วยสภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในมิติการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง นวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร และการศึกษาสายอาชีพ

the101percent

May 1, 2022

สยามวาระ

รายการสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายปรากฎการณ์ของสังคมไทยในบริบทโลก ดำเนินรายการโดยภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ปกป้อง จันวิทย์ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ และชลณัฏฐ์ โกยกุล

the101percent

April 20, 2022

Status Story

รายการสนทนาวาไรตี้ นำเรื่องเล่าร่วมสมัยในโลกโซเชียลมีเดียมาเจาะลึกถึงแก่น และเชื่อมโยงเข้ากับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม

the101percent

April 20, 2022

20-30-40

รายการออนไลน์สไตล์กันเอง โดย 3 พิธีกรต่างวัย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ และโตมร ศุขปรีชา ตัวแทนคนวัย 20-30-40 จะมาตั้งวงคุยกันสบายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวที่ชวนคิดต่อ

the101percent

April 20, 2022

โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

คอร์สพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยมุ่งเน้นฝึกฝนทั้งความรู้ (content) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (character) ของนักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อร่วมสร้างอนาคตใหม่ของสังคมไทย ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

the101percent

April 19, 2022

OKMD Knowledge Festival มันส์สมอง

มหกรรมความรู้ระดับประเทศ OKMD Knowledge Festival กิจกรรมความรู้เขย่าสมอง ทั้งเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ และทอล์กบนเวทีโรงละครความจุหนึ่งพันที่นั่ง ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

Menn

April 19, 2022

101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ความรู้ใหม่ที่มุ่งทำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะของไทยในบริบทโลกใหม่ โดยมีวิถีการทำงานที่เชื่อมั่นในพลังของประชาชน

the101percent

April 19, 2022

โรงเรียนไท

ชุมชนการเรียนรู้และตลาดวิชาสาธารณะสำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” ในโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

the101percent

April 18, 2022

Shift Happens : พลิกธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้

ยกมหกรรมความรู้เข้าโรงละครความจุหนึ่งพันที่นั่ง ทอล์กเขย่าความคิดว่าด้วยการทำธุรกิจในโลกใหม่อย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล ร่วมกับ ดีแทค (DTAC)

the101percent

April 18, 2022

Digital Dialogue ถกอนาคตดิจิทัลไทย

เสวนาสาธารณะว่าด้วยอนาคตสังคมไทยในโลกดิจิทัล ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

the101percent

April 17, 2022

EXCET 6: The Millennials

หลักสูตรอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ OKMD ในหัวข้อ “เศรษฐกิจความรู้: มุมมองใหม่ในโลกแห่งอนาคต” ออกแบบและบริหารหลักสูตรโดย 101

the101percent

April 17, 2022

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก’

the101percent

April 15, 2022

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ว่าด้วยโมเดลใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่น การสร้างธรรมาภิบาล การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

the101percent

April 15, 2022

Tourism Trend Talk

เสวนาสาธารณะว่าด้วยเทรนด์โลกด้านการท่องเที่ยว ความท้าทายและการปรับตัวของวงการท่องเที่ยวไทยในโลกใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

the101percent

April 15, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ว่าด้วยกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) ของ สกว. เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิรูประบบเรียนรู้ และความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคมไทย

the101percent

April 15, 2022

รายการ Talk Programmes

รายการสนทนาออนไลน์รสชาติเข้มข้นว่าด้วยการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม นโยบายสาธารณะ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก

the101percent

April 15, 2022

เดิน-ส่อง-ย่าน

กิจกรรมเดินสำรวจเมือง สำรวจย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อตั้งคำถามกับการพัฒนาย่านสู่การเป็นย่านเดินได้-เดินดี แบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

the101percent

April 14, 2022

สารคดี

งานสารคดีในรูปแบบงานเขียนและภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องจริงของผู้คนและสังคม ฉายภาพพื้นที่และชีวิตของคนหลากหลาย เพื่อสะท้อนภาพของสังคมไทยในมิติต่างๆ

the101percent

April 6, 2022

วิดีโอ

วิดีโอความรู้สร้างสรรค์จากทีม 101 เชื่อมโยงทั้งโลกความรู้และข่าวสารอย่างรอบด้าน ผ่านการออกแบบวิธีเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพลังความรู้สู่สังคมวงกว้าง

the101percent

April 5, 2022

Visual & Infographic

เข้าถึงประเด็นเข้มอย่างมีอรรถรสผ่านงานภาพที่หลากหลาย ทั้งภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี ภาพถ่ายเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ ชุดภาพประกอบและอินโฟกราฟิก

the101percent

April 4, 2022

แผนงานวิจัย คนไทย 4.0 สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ว่าด้วย ‘ฉากทัศน์’ แห่งอนาคตของประเทศไทย และการปรับตัวรับมือโจทย์ใหม่และความท้าทายใหม่ของสังคมไทยในโลกอนาคต

the101percent

April 1, 2022

กูเกิล ประเทศไทย (Google Thailand)

ว่าด้วยความรู้และทักษะสำหรับพลเมืองดิจิทัล เช่น การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, สิทธิและความรับผิดชอบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในยุคสมัยแห่งดิจิทัล

the101percent

April 1, 2022

พอดแคสต์

เล่าเรื่องสังคมรอบตัวผ่านเสียง เจาะลึกประเด็นร้อนทุกสัปดาห์ สัมภาษณ์ตัวละครในสังคมที่น่าจับตา และย่อยความรู้ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องสนุก โดยกองบรรณาธิการ 101 และนักเล่าเรื่องจากหลากหลายแวดวง

Menn

June 25, 2021