คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยการปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

101 One-On-One : เปลี่ยนนิติศาสตร์ เปลี่ยนระบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

101 ชวน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มาแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องแนวทางสร้างนักกฎหมายไทยให้พร้อมรับมือโลกใหม่และตอบโจทย์แห่งอนาคตของสังคมไทย

‘เมื่อโลกปรับ นิติศาสตร์ไทยจึงต้องเปลี่ยน’ มองหนทางปฏิรูประบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

สนทนากับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เรื่องข้อเสนอปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ไทย และแนวทางการสร้างนักกฎหมายพันธุ์ใหม่เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ ที่นี่