ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

สมรภูมิบนท้องถนน

คลิปเรื่องสั้น ‘สมรภูมิบนท้องถนน’ ที่ชี้ให้เห็นปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน ว่าในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนกว่าสองหมื่นราย จำเป็นที่สังคมไทยจะต้องตื่นตัวในการลดการตายบนท้องถนนให้เป็นศูนย์ เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน