โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ภายใต้เว็บไซต์ Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า

เว็บไซต์ Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า

Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ตั้งแต่การคัดกรอง บำบัดและฟื้นฟู เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘ความรู้คู่สื่อสาร’ ระหว่าง มูลนิธิเพื่อการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) – ฝั่งความรู้ และ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด – ฝั่งสื่อสาร

Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นการนำคลังความรู้ที่เคยมีการศึกษาจากแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรามาทำงานจัดการความรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ และเป็นการสร้างเครื่องมือและช่องทางเพื่อรองรับการทำงานจัดการความรู้และการสื่อสาธารณะในประเด็นความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้องค์ความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราถูกนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

รู้จักเว็บไซต์ได้ ที่นี่