101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

101 PUB – 101 Public Policy Think Tank ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ความรู้ใหม่ที่มุ่งทำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะของไทยในบริบทโลกใหม่ โดยมีวิถีการทำงานที่เชื่อมั่นในพลังของประชาชน ภารกิจของ 101 PUB คือการวิเคราะห์ ออกแบบ ขับเคลื่อน และสื่อสารเรื่องนโยบายสาธารณะ โดยทำงานร่วมกับประชาชน บนฐานวิชาการ ฐานการพัฒนา และฐานประชาธิปไตย

101 PUB จะโฟกัสการทำงานอยู่ที่ 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

1. การสร้างประชาธิปไตย ทั้งในเชิงสถาบันและวัฒนธรรม

2. การพัฒนาที่นับรวมทุกคน โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืน

3. การฟื้นฟูหลักนิติธรรมในสังคมไทย เช่น การปฏิรูประบบยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมายบนวิถีประชาธิปไตย

4. การพัฒนาเด็กและระบบนิเวศการเรียนรู้ เพราะการพัฒนาเด็กคือการสร้างอนาคตใหม่ของสังคม โดยเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาเด็กคือการทำให้เด็กสามารถเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดตามเส้นทางที่แต่ละคนได้เลือกเอง และสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้

ดูเนื้อหาทั้งหมดของ 101 PUB ได้ ที่นี่