โรงเรียนไท

ตลาดวิชาสาธารณะสำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” ในโลกออนไลน์ โรงเรียนไทเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์โรงเรียนไท

โรงเรียนไท เป็นชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘ชีวิต’ ของผู้คน สังคม และโลก ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และจิตวิญญาณ (spiritual) โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของความรู้ด้านต่างๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านต่างๆ กับสังคมและโลก

โรงเรียนไทมีลักษณะเป็น ‘ตลาดวิชา’ สำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์ของคณะราษฎร กล่าวคือ โรงเรียนไทเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

รู้จักเว็บไซต์โรงเรียนไท ที่นี่

ตัวอย่างห้องเรียนสาธารณะออนไลน์

“สู้กับคอร์รัปชัน เรื่องเพ้อเจ้อที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” โดย บรรยง พงษ์พานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผู้เขียนหนังสือ “หางกระดิกหมา: คู่มือต้านคอร์รัปชันที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี” จะชวนเปิดโลกคอร์รัปชันในสังคมไทย ผ่านการถอดรื้อมายาคติว่าด้วยคอร์รัปชัน พร้อมทั้งอธิบายถึงวิถีและกลยุทธ์แห่งการคอร์รัปชัน โทษของคอร์รัปชัน และปิดท้ายด้วยวิธีการในการต่อสู้กับคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย

“ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย” โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

เมื่อ “ประชาธิปไตย” เดินทางผ่านพัฒนาการทางความคิดและทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” จึงแปรเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามแต่ละยุคสมัยอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง มิหนำซ้ำ สารพัดกลุ่มการเมืองต่างพยายามช่วงชิงการนิยามคุณค่าและความหมายของ “ประชาธิปไตย”

เช่นนี้แล้ว ที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” นั้นคืออะไรกันแน่? ประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร? ประชาธิปไตยเท่ากับเผด็จการเสียงข้างมากจริงหรือ? เราจะสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงถาวรได้อย่างไร?

“การปฏิรูประบบการศึกษาไทย” โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จะชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการศึกษาไทย โดยชี้ให้เห็นว่า แกนกลางของปัญหาอยู่ที่การขาดความรับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึกษา พร้อมนำเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ผ่านการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย”