สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ว่าด้วยการปฏิรูประบบยุติธรรมและการสร้างหลักนิติธรรมให้ยั่งยืนในสังคมไทย เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงอาญา การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ สิทธิเด็กและสตรีในระบบยุติธรรม นวัตกรรมใหม่ในระบบยุติธรรม

the101percent

May 1, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ว่าด้วยนโยบายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโลกยุคใหม่ เช่น สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า, ความหมายและคุณค่าของครอบครัวในโลกใหม่, ปัญหาวัยรุ่นร่วมสมัย, การสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว, ครอบครัวยุคดิจิทัล และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

the101percent

May 1, 2022

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ว่าด้วยสภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในมิติการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง นวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร และการศึกษาสายอาชีพ

the101percent

May 1, 2022

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก’

the101percent

April 15, 2022

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ว่าด้วยโมเดลใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่น การสร้างธรรมาภิบาล การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

the101percent

April 15, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ว่าด้วยกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) ของ สกว. เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิรูประบบเรียนรู้ และความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคมไทย

the101percent

April 15, 2022

แผนงานวิจัย คนไทย 4.0 สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ว่าด้วย ‘ฉากทัศน์’ แห่งอนาคตของประเทศไทย และการปรับตัวรับมือโจทย์ใหม่และความท้าทายใหม่ของสังคมไทยในโลกอนาคต

the101percent

April 1, 2022

กูเกิล ประเทศไทย (Google Thailand)

ว่าด้วยความรู้และทักษะสำหรับพลเมืองดิจิทัล เช่น การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, สิทธิและความรับผิดชอบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในยุคสมัยแห่งดิจิทัล

the101percent

April 1, 2022