สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ว่าด้วยการปฏิรูประบบยุติธรรมและการสร้างหลักนิติธรรมให้ยั่งยืนในสังคมไทย เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงอาญา การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ สิทธิเด็กและสตรีในระบบยุติธรรม นวัตกรรมใหม่ในระบบยุติธรรม

the101percent

May 1, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ว่าด้วยนโยบายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโลกยุคใหม่ เช่น สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า, ความหมายและคุณค่าของครอบครัวในโลกใหม่, ปัญหาวัยรุ่นร่วมสมัย, การสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว, ครอบครัวยุคดิจิทัล และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

the101percent

May 1, 2022

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ว่าด้วยสภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในมิติการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง นวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร และการศึกษาสายอาชีพ

the101percent

May 1, 2022

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก’

the101percent

April 15, 2022

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ว่าด้วยโมเดลใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่น การสร้างธรรมาภิบาล การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

the101percent

April 15, 2022

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ว่าด้วยกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) ของ สกว. เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิรูประบบเรียนรู้ และความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคมไทย

the101percent

April 15, 2022

แผนงานวิจัย คนไทย 4.0 สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ว่าด้วย ‘ฉากทัศน์’ แห่งอนาคตของประเทศไทย และการปรับตัวรับมือโจทย์ใหม่และความท้าทายใหม่ของสังคมไทยในโลกอนาคต

the101percent

April 1, 2022

กูเกิล ประเทศไทย (Google Thailand)

ว่าด้วยความรู้และทักษะสำหรับพลเมืองดิจิทัล เช่น การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, สิทธิและความรับผิดชอบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในยุคสมัยแห่งดิจิทัล

the101percent

April 1, 2022

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล