OXFAM THAILAND

ผลงานร่วม

– การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงของไทย การทำประมงยั่งยืน