โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

รายละเอียด

“โรงเรียนอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

“โรงเรียนอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยมุ่งเน้นฝึกฝนทั้งความรู้ (content) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (character) ของนักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อร่วมสร้างอนาคตสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวงแลกเปลี่ยนถกเถียง วงปฏิบัติการ วงสนทนา วงเสวนา วงเดินทาง และวงระดมสมอง

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม คัดสรรหัวข้อและวิทยากร

ผลงาน

อ่าน  “โรงเรียนอนาคต” เปิดเทอม ที่นี่

อ่าน Back To The Future เรียนรู้ดั่งปรารถนา ที่นี่