โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

คอร์สพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยมุ่งเน้นฝึกฝนทั้งความรู้ (content) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (character) ของนักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อร่วมสร้างอนาคตใหม่ของสังคมไทย ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

the101percent

April 19, 2022

โรงเรียนไท

ชุมชนการเรียนรู้และตลาดวิชาสาธารณะสำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” ในโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

the101percent

April 18, 2022

EXCET 6: The Millennials

หลักสูตรอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ OKMD ในหัวข้อ “เศรษฐกิจความรู้: มุมมองใหม่ในโลกแห่งอนาคต” ออกแบบและบริหารหลักสูตรโดย 101

the101percent

April 17, 2022