TEAM

วิโรจน์ สุขพิศาล

ประธานกรรมการบริหาร, เว็บมาสเตอร์ The101.world และกรรมการ (Director) ของ 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]
ประวัติส่วนตัว : wirot-cv.pdf

วิโรจน์มีประสบการณ์เป็นอดีตนักวิจัยและนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิโรจน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of Southampton สหราชอาณาจักร ก่อนร่วมงานกับวันโอวัน วิโรจน์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย