TEAM

ปกป้อง จันวิทย์

ที่ปรึกษา

ติดต่อ : [email protected]
ประวัติส่วนตัว : CV-POKPONG-TH_may2023.pdf

ปกป้องสนุกกับการวิ่งเล่นอยู่ในโลกแห่งความรู้ผ่านหลายบทบาท ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ และผู้ดำเนินรายการ

ปกป้องผ่านประสบการณ์ทำงานด้านความรู้มาอย่างหลากหลาย เช่น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2542-2559) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (พ.ศ. 2555-2558) หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลายสถาบัน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นต้น

นอกจากนั้น ปกป้องยังมีประสบการณ์ด้านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 25 ปี ผลงานสำคัญในช่วงหลังคือ บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ openworlds (พ.ศ. 2553-2560) และบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)