TEAM

พิมพ์ชนก พุกสุข

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา สนใจสำรวจวัฒนธรรมกระแสหลัก ชอบดูภาพยนตร์และอ่านหนังสือ