TEAM

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

กอบบุญเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

กอบบุญชอบการถ่ายภาพ วิดีโอ มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสังคม ความเหลื่อมล้ำ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น