TEAM

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB, กรรมการและเลขานุการ (Director and Board Secretary) ของ 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]

ฉัตรชื่นชอบการทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะ สนุกกับการทำความเข้าใจสังคมผ่านข้อมูลความรู้ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมเสมอหน้า

ฉัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จาก Harvard Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์เป็นนักวิจัยฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขาที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิจัยนโยบายของศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)