ทำไมคนไทยขี้โกง

รายละเอียด

คลิปความรู้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการโกงผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมด้วยการทดลอง พัฒนาเนื้อหาจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คลิปความรู้ ‘ทำไมคนไทยขี้โกง’ ผลิตโดย SIAM lab x WHY NOT Social Enterprise x 101 ควบคุมการผลิตโดย Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อำนวยการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต พัฒนาเนื้อหา

คลิปผลงาน