Tourism Trend Talk

รายละเอียด

งาน Toursim Trend Talk เป็นอีเวนต์สื่อสารความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับเทรนด์โลกด้านการท่องเที่ยว ความท้าทายและการปรับตัวของวงการท่องเที่ยวไทย โดยมีการจัดงานเสวนาสาธารณะรวม 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” (26 มกราคม 2559) 

เปิดประเด็น : โตมร ศุขปรีชา
วิทยากร : ประพาฬรัตน์ ตงศิริ | พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ | ณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช
ดำเนินรายการ : ณัฎฐพัชร์ หวังวณิชพันธุ์

ครั้งที่ 2 “New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง” (27 มีนาคม 2559) 

เปิดประเด็น : นันทขว้าง สิรสุนทร
วิทยากร : นันทขว้าง สิรสุนทร | พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ | จิระนันท์ พิตรปรีชา
ดำเนินรายการ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

ครั้งที่ 3 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน” (4 มิถุนายน 2559) 

เปิดประเด็น : สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร : วชิรา รุธิรกนก | ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร | อายุ จือปา
ดำเนินรายการ : โตมร ศุขปรีชา

ครั้งที่ 4 “Gen Y กับ Lifestyle Tourism” (20 กันยายน 2559)

เปิดประเด็น : สิโรตม์ จิระประยูร
วิทยากร : กฤติยา กาวีวงศ์ | ณวิทย์ อ่องแสวงชัย | ปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา
ดำเนินรายการ : สิโรตม์ จิระประยูร

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการจัดงาน ดำเนินการจัดงาน ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงาน วิจัยและพัฒนาเนื้อหา คัดสรรหัวข้อและวิทยากร

ช่วงเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2559

ตัวอย่าง

งาน Toursim Trend Talk ครั้งที่ 1 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” ช่วงที่ 1

งาน Toursim Trend Talk ครั้งที่ 1 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” ช่วงที่ 2