เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

รายละเอียด

The101.world คือสื่อความรู้สร้างสรรค์ (creative knowledge media) ของทีมงาน The 101 Percent เราพยายามทำสื่อความรู้สร้างสรรค์ที่มีแก่นชีวิตและความคิด ดังนี้

– เป็นสื่อที่ชวนสังคมตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในเรื่องสำคัญต่อชีวิต และมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระสาธารณะ วาทกรรมสาธารณะ และข้อถกเถียงสาธารณะในสังคม

– เป็นสื่อที่บอกเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจ อย่างครบถ้วน รอบด้าน ถูกต้อง ลึกซึ้ง แตกต่าง และน่าเชื่อถือ

– เป็นสื่อที่มองวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ในแง่มุมใหม่ที่ไม่มีใครเคยมอง เท่าทันโลกร่วมสมัย และมองเห็นมิติเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย

– เป็นสื่อที่เชื่อม ‘โลกความรู้’ เข้ากับ ‘โลกความคิดสร้างสรรค์’ นำเสนอความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่สำคัญอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะให้เข้าถึงผู้คนวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

– เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ มีความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เปิดกว้างทางความคิดเห็น เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความสมดุลและรอบด้าน มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพ

– เป็นสื่อที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นบนฐานความรู้

– เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ ‘สื่อสาร’ ความรู้สู่สังคม โดยใช้ช่องทางทุกรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อกระดาษ หรือการร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่ไม่สิ้นสุด

รูปแบบของ The101.world

The101.world ไม่ใช่สำนักข่าว หรือแม็กกาซีนออนไลน์ หรือสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ แต่เป็นส่วนผสมของสื่อในรูปแบบต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าสื่อในโลกยุคใหม่ไม่มีพรมแดนแบ่งแยก มีลักษณะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว โดยทำงานแบบผสมผสานจุดแข็งของสื่อรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสื่อที่มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกมิติ และเข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่มในวงกว้าง

The101.world ตั้งใจจะผสมผสานการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สารคดีความรู้ คอลัมน์ บทสัมภาษณ์ สกู๊ป งานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิก รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ภาพถ่าย งานเสวนา ฯลฯ เข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อม

The101.world ตั้งใจจะเป็นสื่อความรู้สร้างสรรค์แนวใหม่ ที่ให้น้ำหนักพอดีระหว่างความเข้มข้นของเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในระดับเนื้อหา วิธีเล่าเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอ  เราตั้งใจเจาะลึกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและควรสนใจอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง บอกเล่าประเด็นพื้นฐานที่มาที่ไปอย่างดีที่สุด และเปิดประเด็นใหม่ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ลึกเกินความคาดหวังของผู้อ่านและผู้ชม

The101.world ตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากความเป็นสื่อออนไลน์ให้เต็มศักยภาพที่สุด นั่นคือ การมีส่วนร่วมของผู้อ่านและผู้ชม การแสวงหาภูมิปัญญารวมหมู่ ความเป็นประชาธิปไตย ความสามารถในการร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาของผู้อ่านและผู้ชม ปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และความทันการณ์

เว็บไซต์ the101.world : https://www.the101.world