เมืองน่ารักษ์

รายละเอียด

สารคดีสร้างสรรค์ มุ่งสำรวจองค์ความรู้และบทเรียนจากการอนุรักษ์ย่านเก่าและเมืองเก่าในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทำให้ผู้ชมมองเห็น “ชีวิต” ของย่านเก่าและเมืองเก่าในกระแสโลกใหม่ เพราะ “การอนุรักษ์” มิได้เป็นเพียงการฟื้นฟูดูแลตึกรามบ้านช่องที่เก่าแก่เท่านั้น หากคือการดูแลรักษาและปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้คนและชุมชนที่แวดล้อมตึกรามบ้านช่องเหล่านั้นให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ในโลกที่เปลี่ยนไป

ผลงานของทีมวันโอวัน

สร้างสรรค์รูปแบบและพัฒนาเนื้อหารายการร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

ตัวอย่างผลงาน

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_1

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_3