OKMD Trend Talk มองเทรนด์ เห็นโอกาส

รายละเอียด

งานเสวนาสาธารณะ Trend Talk “มองเทรนด์ เห็นโอกาส” เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ “การศึกษาองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย” ภายใต้โครงการ ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ สนับสนุนโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) โดยมีการจัดงานเสวนาสาธารณะขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 Aging Society “พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ” (24 พฤษภาคม 2558) 

เปิดประเด็น : ปกป้อง จันวิทย์ | กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
วิทยากร : บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง | ณัฐนรี ชุมมานนท์
ดำเนินรายการ : ภัทชา ด้วงกลัด

ครั้งที่ 2 Urbanization “มองการขยายตัวของเมืองเป็นโอกาสทางธุรกิจ” (28 มิถุนายน 2558) 

เปิดประเด็น : โตมร ศุขปรีชา | สมคิด พุทธศรี
วิทยากร : นิรมล กุลศรีสมบัติ | วรัตต์ วิจิตรวาทการ | ปรีห์กมล จันทรนิจกร
ดำเนินรายการ : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

ครั้งที่ 3 Womenomics “มองเศรษฐกิจพลังผู้หญิงเป็นโอกาสทางธุรกิจ” (29 สิงหาคม 2558) 

เปิดประเด็น : ภัทชา ด้วงกลัด
วิทยากร : กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ | Harprem Doowa | กรกนก สว่างรวมโชค
ดำเนินรายการ : ณัฎฐพัชร์ หวังวณิชพันธุ์

ครั้งที่ 4 New Generation “มองคนรุ่นใหม่เป็นโอกาสทางธุรกิจ” (17 เมษายน 2559) 

เปิดประเด็น : กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
วิทยากร : ยุทธนา จันทครุ | อาทิมา สุรพงษ์ชัย | ธนโชติ วิสุทธิสมาน
ดำเนินรายการ : จิรัฐิติ ขันติพะโล

ผลงานของทีมวันโอวัน

วิจัย พัฒนาเนื้อหา ควบคุมการจัดงาน ดำเนินการจัดงาน ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงาน คัดสรรหัวข้อและวิทยากร

ช่วงเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559

ตัวอย่าง

มองเทรนด์ เห็นโอกาส : มองการขยายตัวของเมืองเป็นโอกาสทางธุรกิจ ช่วงที่ 1

มองเทรนด์ เห็นโอกาส : มองการขยายตัวของเมืองเป็นโอกาสทางธุรกิจ ช่วงที่ 2