โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

รายละเอียด

คลิปความรู้เรื่อง “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” สร้างสรรค์จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คลิปความรู้นี้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา นั่นคือ การติดอยู่ในกับดักการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง กับดักคอร์รัปชั่น กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักการพัฒนาสีเทา ในตอนท้าย นักวิจัยของทีดีอาร์ไอทั้งสี่คนได้นำเสนอทางออกจากกับดักเหล่านั้นเพื่อนำพาสังคมเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ บนฐานของการพัฒนาผลิตภาพ ธรรมาภิบาล ความยุติธรรม และการพัฒนาสีเขียวที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน