Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม

รายละเอียด

เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่สังคมวงกว้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในการดำเนินงานช่วงแรกจะมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Health Sciences and Demographic Transition) การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา (Creative Learning and Educational Reform) และความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Food Security and Safety) เป็นหลัก

ปัจจุบัน โครงการฯ ดำเนินการอยู่ในช่วงปีที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลงานของทีมวันโอวัน

ผลิตเนื้อหาที่ผ่านการจัดการความรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานขนาดสั้น อินโฟกราฟิก บทสัมภาษณ์ รายงานการเสวนาสาธารณะ เป็นต้น

Website: www.knowledgefarm.in.th

Facebook Page:  knowledgefarmpage

youtube: knowledge farm channel

twitter: @knowledge_farm

ตัวอย่าง

อินโฟกราฟิก: ทำไมคน GenY ไม่อยากมีลูก

อินโฟกราฟิก: โฉมหน้าศตวรรษิกชนไทย