สื่อสารคดีแนะนำ ETDA

รายละเอียด

สารคดีแนะนำสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) โดยเน้นบทบาทของ ETDA ในโลกอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน และการสร้างมาตรฐานในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ผลงานของทีมวันโอวัน

พัฒนาข้อมูลและเนื้อหา บทสารคดี และสตอรี่บอร์ดสำหรับการผลิตสารคดี

ช่วงเวลาดำเนินการ

ปี พ.ศ. 2557