CHANGE ก้าวข้ามวิกฤตน้ำ

รายละเอียด

วิกฤตน้ำท่วม-น้ำแล้งไม่ได้เป็นผลพวงของภัยธรรมชาติเท่านั้น แต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบจัดการน้ำเป็นสำคัญ  คลิปความรู้ “CHANGE ก้าวข้ามวิกฤตน้ำ” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ  International Development Research Centre (IDRC) สะท้อนสภาพปัญหาของระบบจัดการน้ำของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบจัดการน้ำเพื่อสร้างอนาคตใหม่ของการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา บทรายการ ถ่ายทำ ตัดต่อ และกราฟิก

คลิปผลงาน