skills ที่คุณคู่ควร: แนะนำทักษะสำคัญในโลกศตวรรษที่ 21

รายละเอียด

คลิปสั้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับอาชีพใหม่และทักษะใหม่ ในโลกธุรกิจใหม่

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา บทรายการ ถ่ายทำ ตัดต่อ และกราฟิก

ตัวอย่าง

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล

สถาปนิกสีเขียว

ทนายความด้านความสัมพันธ์