สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานร่วม

– โครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นำความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ลงจากหิ้ง โดยสื่อสารความรู้สู่สังคมวงกว้างอย่างสร้างสรรค์ มีดีไซน์ หลากหลายรูปแบบ ในหลายช่องทาง เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

– คลิปความรู้ “ไม่ได้แก่ แค่สูงวัย”

คลิปความรู้เรื่องสังคมสูงวัยจากชุดงานวิจัยของ สกว. ที่ชวนตั้งคำถามว่าใครคือผู้สูงวัยยุคใหม่ในโลกที่เปลี่ยนไป? สังคมสูงวัยเป็น ‘ภาระ’ หรือ ‘โอกาส’ ของสังคมเศรษฐกิจไทย? สังคมไทยต้องคิดเรื่องอะไร เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยบ้าง? ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน และครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข?

– หนังสั้น “เรื่องสยองการศึกษาไทย”

หนังสั้นว่าด้วยปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ชวนเปิดประเด็นว่าด้วยปัญหาพร้อมเสนอทางออกของระบบการศึกษาของไทยทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพครู ปัญหาคุณภาพโรงเรียนและผู้อำนวยการ รวมไปถึงปัญหาเรื่องหลักสูตร