Thai PBS

ผลงานร่วม

– รายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด”

รายการสารคดีความรู้ดูสนุกว่าด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยในสังคมไทย ชวนผู้ชมสังเกตและตั้งคำถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของปรากฏการณ์รอบตัว พร้อมค้นหาคำอธิบายของปรากฏการณ์เหล่านั้นผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

– รายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด” ชุด ‘ปฏิรูปประเทศไทยด้วยคำถาม’

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดชุดพิเศษ มุ่งสำรวจมิติเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมของประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เช่น ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น ความมั่นคง ความรุนแรง สื่อมวลชน หนี้ครัวเรือน เป็นต้น

– สารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

สารคดี 4 ตอนจบว่าด้วยชีวิตและความคิดของ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ เนื่องในวาระรำลึก 100 ปีชาตกาลของป๋วย อึ๊งภากรณ์