สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ผลงานร่วม

– คลิปความรู้ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ”

ว่าด้วยสภาพปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงกับดักการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง กับดักคอร์รัปชั่น กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักการพัฒนาสีเทา รวมทั้งเสนอทางออกจากกับดักทั้ง 4 ประการเพื่อนำพาสังคมเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ บนฐานของการพัฒนาผลิตภาพ ธรรมาภิบาล ความยุติธรรม และการพัฒนาสีเขียวที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

– คลิปความรู้ “CHANGE ก้าวข้ามวิกฤตน้ำ”

ว่าด้วยสภาพปัญหาของระบบจัดการน้ำของไทย และทางออกจากวิกฤตน้ำ