ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ผลงานร่วม

– คลิปสมรภูมิบนท้องถนน

คลิปเรื่องสั้น ‘สมรภูมิบนท้องถนน’ ที่ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนกว่าสองหมื่นราย จำเป็นที่สังคมไทยจะต้องตื่นตัวในการลดการตายบนท้องถนนให้เป็นศูนย์โดยการลงทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน