สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ผลงานร่วม

– งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ