สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ผลงานร่วม

– สื่อสารคดีแนะนำ ETDA

สารคดีแนะนำสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) โดยเน้นบทบาทของ ETDA ในโลกอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน และการสร้างมาตรฐานในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ